Arcun

Dobry Kierunek Dla Twoich Finansów

Naszym sukcesem jest każdy z klientów, który ma pewność,
że swoje finanse powierzył w dobre ręce.
Nazwa "Arcun" wywodzi się z historii o elitarnych jednostkach rzymskiej armii. Antyczne wzorce nie są nam obce. Z zaangażowaniem wychodzimy naprzeciw rosną- cym oczekiwaniom i wymog- om rynku. Każda sprawa powierzona w nasze ręce spotyka się z pełnym zaangażowaniem i indywidual- nym podejściem. Reprezen- tujemy takie wartości jak skuteczność, rzetelność, pro- fesjonalizm. Naszą siłą jest wiedza i wieloletnie doświad- czenie. Dzięki temu znamy skuteczne rozwiązania, które pozwolą Państwu umocnić swoją pozycje i osiągnąć sukces.

Dzięki licznym kontaktom z instytucjami finansowymi jesteśmy w stanie wybrać dla naszych klientów najlepszy produkt z oferty dostępnej na rynku.

W naszej ofercie kluczowe miejsce zajmują gwarancje kontraktowe, w tym również gwarancje zabezpieczające inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie organizowane przez nas gwarancje są zgodne ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Dzięki temu beneficjenci, do których są one kierowane, akceptują je bez zastrzeżeń.

Ogłoszenie przetargu
Konieczność złożenia zabezpieczenia
Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancje organizowane przez Arcun Investment Sp. z o.o. to:


Podpisanie kontraktu
Konieczność złożenia zabezpieczenia
Gwarancja właściwego wykonania kontraktu

Jest to szczególnie dogodna forma wadium wymaganego przez organizatorów przetargu, ponieważ zastępuje wadium w gotówce. Dzięki temu podmiot nie angażuje własnych środków finansowych, które byłyby zablokowane w okresie związania ofertą. Oferta skierowana jest do podmiotów przystępujących do przetargów na wykonanie robót budowlanych lub dostawę usług.
Gwarancja udzielana jest na zlecenie podmiotu, który składa ofertę w przetargu.
Termin ważności gwarancji: zgodny z SIWZ ; bez ograniczeń
Suma gwarancyjna - Wymagana kwota wadium, zgodnie z SIWZ i Ustawą „Prawo zamówień publicznych”

Zabezpiecza prawidłową – zgodną z postanowieniami umowy - realizację kontraktu. Obejmuje w szczególności wykonanie kontraktu w terminie oraz zachowanie przez wykonawcę ustalonych parametrów jakościowych. Potwierdza fachowość i rzetelność Wykonawcy. Świadczy o dobrej kondycji finansowej i pozytywnych referencjach Wykonawcy, dzięki czemu gwarant decyduje się na wystawienie gwarancji.
Termin ważności gwarancji: okres realizacji inwestycji do momentu odbioru końcowego; zgodny z zapisami Kontraktu
Suma gwarancyjna: zgodnie z zapisami Kontraktu ; bez ograniczeń

Wypłata zaliczki przez inwestora
Konieczność złożenia zabezpieczenia
Gwarancja zwrotu zaliczki

Gwarantuje Inwestorowi zwrot wypłaconej zaliczki w przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy lub nie zwróci otrzymanej kwoty w terminie określonym w kontrakcie. Stanowi potwierdzenie wiarygodności Wykonawcy.
Termin ważności gwarancji: zgodny z zapisami Kontraktu, bez ograniczeń
Suma gwarancyjna - 100% kwoty zaliczki, zgodnie z zapisami Kontraktu ; bez ograniczeń

Zakończenie realizacji kontraktu
Konieczność złożenia zabezpieczenia
Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Obejmuje koszt usunięcia wad i usterek w przedmiocie kontraktu, w ramach udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości oraz w zakresie ciążącego na Wykonawcy obowiązku rękojmi za wady fizyczne.
Termin ważności gwarancji: od momentu bezusterkowego odbioru końcowego na okres udzielonej gwarancji jakości; zgodnie z zapisami Kontraktu
Suma gwarancyjna: zgodnie z zapisami Kontraktu ; bez ograniczeń

Arcun
Korzyści płynące ze współpracy z Arcun Investment Sp. z o.o. to:

  • gwarancja wysokiej jakości usług
  • kompetentna i fachowa pomoc doświadczonej kadry
  • terminowość realizacji zleconej usługi
  • otrzymanie najlepszej oferty na rynku dzięki naszej współpracy ze wszystkimi gwarantami na rynku
  • zaoszczędzenie czasu, ponieważ to my nadzorujemy cały proces udzielenia gwarancji i wyjaśniamy sporne kwestie